வெள்ளி, ஜனவரி 28

குழந்தையின் அழுகை

எதற்கு இவர்கள் அழுது ஆரப்பாட்டம் செய்கிறார்கள் தெரியுமா?
ஒன்றுமில்லை. முதலாக தங்கள் முடிவெட்டிக்கொளளும் போது தான் இத்தனை ஆர்ப்பாட்டமும் அழுகையும். இது நம்நாட்டில் மட்டும் அல்ல வெளிநாட்டு குழந்தைகூட அழுது ஆரப்பாட்டம் செய்வதைப்பாருங்கள்

AGANDA SAHASRANAMA PARAYANAM AT TIRUMALA ON 26-01-2011